Χημικά - Βιομηχανικά

Η εταιρεία μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας που αφορούν στην αποθήκευση, διαχείριση και διακίνηση Χημικών – Επικίνδυνων εμπορευμάτων, σε πλήρη εναρμόνιση με τις κοινοτικές και διεθνείς οδηγίες που προβλέπονται για τις κατηγορίες των επικίνδυνων ουσιών.