Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία ΑΛΠΑ LOGISTICS ΑΕ, θεωρεί ως πρωταρχικό παράγοντα για τη συνεπή και αδιάλειπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν τη λειτουργία της σύμφωνα με τις αρχές και απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 σχετικά με τη Διαχείριση Ποιότητας, ISO 22000: 2018 σχετικά με τη Ασφάλεια Τροφίμων και τις απαιτήσεις της ΥΑ 1348/2004 σχετικά με την Ασφαλή Διαχείριση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων. Για το λόγο αυτό, η ΑΛΠΑ LOGISTICS ΑΕ έχει προβεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 9001:2015, ISO 22000: 2018 και ΥΑ 1348/2004, το οποίο και δεσμεύεται να εφαρμόζει με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και τη διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του Συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών, και υπηρεσιών της. Προκειμένου η ΑΛΠΑ LOGISTICS ΑΕ να επιδείξει συνέπεια ως προς τις απαιτήσεις της ανωτέρω δέσμευσής της, μεριμνά ώστε, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων μεθοδολογιών, να αφουγκράζεται τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της, να παρακολουθεί τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς που άπτονται του πεδίου δραστηριοποίησής της και να ενημερώνεται σχετικά με τις τρέχουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το αντικείμενό της. Η εταιρεία ΑΛΠΑ LOGISTICS δραστηριοποιείται στα εξής πεδία:
  • Αποθήκευση
  • Διανομές
  • Logistics
κατά τρόπο σύμφωνο με τις αναγνωρισμένες διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφαλούς Διαχείρισης Τροφίμων & Ιατροτεχνολογικών εμπορευμάτων ώστε να πληρούνται όλα τα καθιερωμένα κριτήρια και προδιαγραφές, όπως αυτά απορρέουν από τις απαιτήσεις των πελατών, της νομοθεσίας αλλά και της ίδιας της εταιρείας και, επιπλέον, να ικανοποιούνται οι αντικειμενικοί στόχοι για την ποιότητα που έχουν τεθεί τόσο σε επίπεδο διεργασιών όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών. Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:
  • βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών
  • συνεπής παράδοση των εμπορευμάτων κατά τις διανομές
  • αύξηση της παραγωγικότητας
  • μείωση των παραπόνων πελατών
Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων και παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο των Ανασκοπήσεων του Σ.Δ.Π. Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις – βελτιώσεις του Συστήματος Ποιότητας. Η Διοίκηση της ΑΛΠΑ LOGISTICS δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συνολικού Συστήματος Ποιότητας Οι πυλώνες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και συγκεκριμένα:
  • η τήρηση και διαρκής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων/li> 
  • η ικανοποίηση του πελάτη και
  • η εταιρική κουλτούρα στην Ασφάλεια τροφίμων & Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην ΑΛΠΑ LOGISTICS
αποτελούν καθήκον – υποχρέωση αλλά και προσφορά του συνόλου του προσωπικού της, στην ΑΛΠΑ LOGISTICS ΑΕ.