Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρεία ΑΛΠΑ LOGISTICS A.E. θεωρεί ως πρωταρχικό παράγοντα για τη συνεπή και αδιάλειπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών της και την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτούς, τη διαχείριση του συνόλου των διεργασιών που συνθέτουν τη λειτουργία της σύμφωνα με τις αρχές και απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015. Για το λόγο αυτό, η ΑΛΠΑ LOGISTICS έχει προβεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να εφαρμόζει με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας καθώς και τη διαρκή βελτίωση τόσο αυτού του ίδιου του Συστήματος όσο και των λειτουργικών διεργασιών, και υπηρεσιών της. Προκειμένου η ΑΛΠΑ LOGISTICS να επιδείξει συνέπεια ως προς τις απαιτήσεις της ανωτέρω δέσμευσής της, μεριμνά ώστε, μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων μεθοδολογιών, να αφουγκράζεται τις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της, να παρακολουθεί τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς που άπτονται του πεδίου δραστηριοποίησής της και να ενημερώνεται σχετικά με τις τρέχουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το αντικείμενό της. Η εταιρεία ΑΛΠΑ LOGISTICS δραστηριοποιείται στα εξής πεδία:
  • Αποθήκευση
  • Διανομές
  • Logistics
κατά τρόπο σύμφωνο με τις αναγνωρισμένες διεργασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να πληρούνται όλα τα καθιερωμένα κριτήρια και προδιαγραφές, όπως αυτά απορρέουν από τις απαιτήσεις των πελατών, της νομοθεσίας αλλά και της ίδιας της εταιρείας και, επιπλέον, να ικανοποιούνται οι αντικειμενικοί στόχοι για την ποιότητα που έχουν τεθεί τόσο σε επίπεδο διεργασιών όσο και σε επίπεδο υπηρεσιών. Οι αντικειμενικοί στόχοι γύρω από τους οποίους υπάρχει συνεχής και συστηματική προσπάθεια στην εταιρεία περιλαμβάνουν:
  • βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών
  • συνεπής παράδοση των εμπορευμάτων κατά τις διανομές
  • αύξηση της παραγωγικότητας
  • μείωση των παραπόνων πελατών
Για την παρακολούθηση των Αντικειμενικών Στόχων Ποιότητας ορίζονται Δείκτες Ποιότητας οι οποίοι παρακολουθούνται με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας και παρουσιάζονται στη Διοίκηση της εταιρείας, στο πλαίσιο των Ανασκοπήσεων του Σ.Δ.Π. Η πορεία των δεικτών απεικονίζει το βαθμό υλοποίησης των στόχων και είναι δυνατόν να οδηγήσει σε τροποποιήσεις του Συστήματος Ποιότητας. Η Διοίκηση της ΑΛΠΑ LOGISTICS δεσμεύεται να παράσχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή και αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας. Οι τρεις πυλώνες της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας και συγκεκριμένα:
  • η τήρηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,
  • η ικανοποίηση του πελάτη και
  • η διαρκής βελτίωση
είναι καθήκον και προσφορά όλου του προσωπικού στην ΑΛΠΑ LOGISTICS A.E.